Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Consument: iedere Koper, tevens natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. Gebruiker: iedere persoon die gebruik maakt van de door Vente aangeboden Veilingdienst en/of Website.
 3. Gebruikersaccount: een persoonlijk profiel van de Gebruiker op de Website, versleuteld met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. Gegevens: de door Gebruiker verstrekte informatie bij de registratie op de Website, alsmede eventuele wijziging daarvan en aanvulling daarop.
 5. Kavel: enig goed dat door een Gebruiker voor een Veiling wordt aangeboden.
 6. Koopovereenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop van enig goed die tussen Gebruikers tot stand komt via de Veilingdienst en/of de Website.
 7. Koper: iedere persoon die via de Veilingdienst een koopovereenkomst sluit en zich daarbij verbindt tot het betalen van een prijs.
 8. Veiling: de koop/verkoop van goederen bij opbod zoals omschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 9. Veilingdienst: de door Vente aangeboden dienst waarbij Gebruikers de mogelijkheid krijgen goederen voor een Veiling aan te bieden en op lopende Veilingen een bod uit te brengen.
 10. Vente: de besloten vennootschap Vente Auctions B.V., kantoorhoudende te Schiedam, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64296059.
 11. Verkoper: iedere persoon die via de Veilingdienst een koopovereenkomst sluit en zich verbindt tot het geven van enig goed.
 12. Website: de webpagina’s van Vente ter ondersteuning van de Veilingdienst. Deze kunnen worden geraadpleegd via door Vente geregistreerde internetdomeinen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, http://www.vente-auctions.nl en de daarbij horende subdomeinen.
 13. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Vente tot stand is gekomen, iedere Koopovereenkomst die tussen Koper en Verkoper tot stand is gekomen, alsmede op ieder gebruik van de Veilingdienst en/of de Website.
 2. De eventuele ongeldigheid van een beding van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 3 Algemeen

 1. Vente biedt een online platform waarbij Gebruikers de mogelijkheid krijgen goederen voor een veiling aan te bieden of op een lopende veiling een bod uit te brengen. Om de overzichtelijkheid van de Veilingdienst te bevorderen, zijn de Veilingen ingedeeld in verschillende categorieën. De Gebruiker kan bij het aanbieden van een Kavel aangeven binnen welke categorie het door hem aangeboden goed volgens hem het best past.
 2. Teneinde de veiling en de daaropvolgende koop en verkoop voor alle betrokkenen zo veilig mogelijk te laten verlopen, moeten Gebruikers inloggen op een Gebruikersaccount alvorens zij van de Veilingdienst gebruik kunnen maken. Een Gebruikersaccount is eenvoudig aan te maken door zich als nieuwe Gebruiker op de Website te registreren. Bij deze registratie dienen er enkele Gegevens te worden verstrekt en moet een gebruikersnaam en wachtwoord worden gekozen.
 3. De door Gebruikers verstrekte Gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy die via onze Website te raadplegen is.
 4. Het is niet toegestaan om bij het registreren of wijzigen van een Gebruikersaccount onjuiste, onvolledige of achterhaalde Gegevens te verstrekken of om een Gebruikersaccount met anderen te delen. Vente gaat er dan ook te allen tijde van uit dat degene die inlogt op een Gebruikersaccount dezelfde persoon is als de persoon die zich heeft geregistreerd.
 5. Als de Gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, dient hij de daarvoor aangewezen procedure te volgen. Deze is te vinden onder het inlogscherm via de link ‘Wachtwoord vergeten? Klik hier.’ Er zal na het volgen van de korte procedure een nieuw wachtwoord naar het e-mailadres van de Gebruiker worden verstuurd. Indien een Gebruiker het vermoeden heeft dat een derde toegang heeft tot zijn Gebruikersaccount, wordt van hem verwacht dat hij zijn wachtwoord probeert te wijzigen en dat hij contact opneemt met een van onze medewerkers. Vente is niet aansprakelijk voor schade die derden via de Gebruikersaccounts aanrichten. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn of haar wachtwoord en is zelf aansprakelijk voor de handelingen en feiten die met zijn Gebruikersaccount worden verricht.
 6. Vente gaat, aangezien zij niet in staat is de juistheid en volledigheid van deze informatie te controleren, uit van de juistheid en volledigheid van de door Gebruikers verstrekte Gegevens. Vente garandeert dan ook niet dat de door Gebruikers verstrekte Gegevens juist en/of volledig zijn en is, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of onvolledige Gegevens door Gebruikers.
 7. Vente behoudt zich het recht voor ieder Gebruikersaccount en alle daarop of daarmee verstrekte informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Van dit recht zal met name gebruik worden gemaakt indien er is gehandeld, of het vermoeden bestaat dat er zal worden gehandeld, in strijd met artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien de dienstverlening aan een Gebruiker wordt beëindigd, kan de Gebruiker worden verplicht een redelijke vergoeding te betalen voor de door Vente geleden verlies en/of gederfde winst. De hoogte van deze vergoeding zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval.
 9. De Gebruiker kan zijn Gebruikersaccount verwijderen of daarin wijzigingen aanbrengen. Vente behoudt zich het recht voor verwijdering of wijziging van een Gebruikersaccount te weigeren. Verwijdering kan bijvoorbeeld worden geweigerd indien de Gebruiker nog verplichtingen heeft ten opzichte van Vente of een andere Gebruiker. Weigering van de wijziging van een Gebruikersaccount zal bijvoorbeeld plaats kunnen vinden indien er reden is om aan te nemen dat door de wijziging onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt.
 

Artikel 4 Gebruik van de Veilingdienst en de Website

 1. Het is in geen geval toegestaan:
 • Op enigerlei wijze te discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.
 • Andere Gebruikers, medewerkers van Vente of derden opzettelijk te beledigen of de eer en goede naam van (medewerkers van) Vente te schaden.
 • Auteursrechtelijk beschermd materiaal te verspreiden zonder toestemming van de auteur, of anderszins inbreuk te maken op een intellectueel eigendomsrecht van andere Gebruikers, (medewerkers van) Vente of derden.
 • Andere Gebruikers, (medewerkers van) Vente of derden te misleiden of te laten dwalen.
 • Zonder toestemming persoonlijke gegevens van andere Gebruikers, medewerkers van Vente of derden te verspreiden, of anderszins inbreuk te maken op de privacy van deze personen.
 • Zonder toestemming persoonlijke gegevens van andere Gebruikers, medewerkers van Vente of derden te verwerken.
 • Spam-, pharming- of phishingberichten te versturen, op welke manier dan ook.
 • Misbruik te maken van (fouten in) het systeem van de Veilingdienst of de Website.
 • Inbreuk te maken op deze algemene voorwaarden of een recht van andere Gebruikers, (medewerkers van) Vente of een derde.
 • Anderszins inbreuk te maken op de wet, regelgeving of het recht.
 1. Gebruik van de Veilingdienst en de Website is op risico en voor rekening van de Gebruiker.
 2. Alle kosten die de Gebruiker maakt om van de Veilingdienst en/of de Website gebruik te maken, komen voor rekening van de Gebruiker zelf.
 3. Het is niet toegestaan de (technische) beveiliging van de Veilingdienst en/of de Website te omzeilen of omzeiling daarvan te faciliteren.
 4. Vente is niet aansprakelijk voor handelingen in strijd met dit artikel. Vente zal echter te allen tijde proberen inbreuken adequaat te sanctioneren, bijvoorbeeld door gebruikmaking van het recht tot wijziging en/of verwijdering van Gebruikersaccounts en de daarop of daarmee verstrekte informatie, zie artikel 3 lid 7 van deze algemene voorwaarden. Indien een Gebruiker weet of een vermoeden van een inbreuk heeft, wordt van hem verwacht dat hij zo spoedig mogelijk contact opneemt met een van de medewerkers van Vente. Na ontvangst van een dergelijk bericht zal onmiskenbaar onrechtmatige informatie zo spoedig mogelijk van de Website worden verwijderd. Op de Website is een contactformulier te vinden dat kan worden gebruikt om in contact te komen met een van de medewerkers van Vente.
 

Artikel 5 De Veilingdienst

 1. Op de Website kunnen Gebruikers goederen voor een veiling aanbieden en/of een bod uitbrengen op een lopende veiling. Alle Kavels zullen door een medewerker van Vente worden bekeken, alvorens zij op de Website worden geplaatst. Naast de registratie, zoals omschreven in artikel 3 lid 2 van deze algemene voorwaarden, kunnen nadere eisen worden gesteld aan het aanbieden van goederen voor een veiling en/of het bieden op een lopende veiling.
 2. Vente behoudt zich het recht voor te allen tijde, om haar moverende redenen, een ter Veiling aangeboden goed, een lopende Veiling of een bod op een lopende Veiling te weigeren of te verwijderen. Een ter veiling aangeboden goed of een lopende Veiling zal met name worden geweigerd of verwijderd indien het vermoeden bestaat dat door veiling van het aangeboden goed een inbreuk op eens anders recht zou worden gemaakt, dan wel dat er op andere wijze onrechtmatig zou worden gehandeld. Bij weigering van een bod op een lopende Veiling kan worden gedacht aan de situatie dat er reden bestaat om aan te nemen dat degene die het bod uitbrengt zijn of haar verplichtingen niet na zal komen.
 3. De Veilingen verlopen bij opbod en zijn gebonden aan een bepaalde tijdsduur. De resterende tijd zal bij het aanbod worden vermeld. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitbrengen van een bod, er wordt dan ook van de Gebruikers verwacht dat zij bij het gebruik van de Veilingdienst en/of de Website altijd voor toereikende technische middelen zorgen, zoals een geschikte internetverbinding.
 4. Indien de resterende tijd één minuut of minder bedraagt en er wordt nog een bod uitgebracht, zal de looptijd van de Veiling met één minuut worden verlengd.
 5. Het is mogelijk dat er een startbod wordt bepaald, dat bij het aanbod zal worden vermeld. Dit startbod is het bedrag dat minimaal moet worden geboden om aan de Veiling te kunnen deelnemen als bieder. Daarnaast is het mogelijk dat er een bedrag wordt vastgesteld waarmee een bod minimaal moet worden verhoogd ten opzichte van het tot dan toe hoogst uitgebrachte bod. Het bedrag waarmee een bod minimaal verhoogd moet worden, zal op de Website worden vermeld.
 6. Daarnaast kan bij een Veiling een minimumprijs worden gehanteerd. Deze minimumprijs zal niet bekend worden gemaakt aan andere Gebruikers. Indien het hoogst uitgebrachte bod lager is dan de minimumprijs, komt er geen Koopovereenkomst tot stand. De persoon die het bod heeft uitgebracht is dan niet verplicht tot betaling van het door hem geboden bedrag, en de aanbieder van de Kavel niet verplicht tot de levering van het door hem aangeboden goed.
 7. Het is mogelijk om bij het uitbrengen van biedingen gebruik te maken van het “automatisch bieden”-systeem. Het hoogst uitgebrachte bod wordt in dat geval steeds, doch slechts indien dat bod van een ander is, automatisch verhoogd met het bedrag waarmee een bod minimaal verhoogd moet worden, totdat het door de bieder aangegeven bedrag (het ‘autobod’) is bereikt. Een door een Gebruiker geplaatst autobod is niet zichtbaar voor andere Gebruikers. Indien er een minimumprijs is vastgesteld en het autobod lager is dan de minimumprijs, dan zal het geplaatste autobod meteen volledig worden uitgebracht. Indien er een minimumprijs is vastgesteld en het autobod hoger is dan, of gelijk is aan, de minimumprijs, dan zal een bod worden uitgebracht ter hoogte van de minimumprijs.
 8. Ook de Gebruiker die het hoogste bod heeft uitgebracht kan op dat moment een autobod plaatsen. Er zal in dat geval pas automatisch een bod worden uitgebracht indien een ander een hoger bod heeft uitgebracht.
 9. Het is mogelijk om bij het uitbrengen van een bod gebruik te maken van het “snel bieden”-systeem. Het tot dan toe hoogst uitgebrachte bod wordt in dat geval, doch slechts indien dat bod van een ander is, verhoogd met het bedrag waarmee een bod minimaal verhoogd moet worden.
 10. Indien er twee of meer biedingen worden gedaan die precies even hoog zijn, heeft het bod dat als eerste wordt uitgebracht voorrang. Dit geldt ook voor biedingen die zijn uitgebracht via de systemen “automatisch bieden” en “snel bieden.”
 11. Ieder bod dat gedurende een veiling wordt gedaan is onherroepelijk en kan niet aan voorwaarden worden verbonden. Dit geldt dus ook voor biedingen die zijn uitgebracht via de systemen “automatisch bieden” en “snel bieden.”
 12. Een Gebruiker mag niet bieden op een goed dat hij zelf ter Veiling heeft aangeboden.
 13. Het aanbod van een goed voor een Veiling kan worden herroepen totdat het goed is toegelaten tot een Veiling. Moet de Kavel van de Veiling worden verwijderd of moeten de voorwaarden dan wel de informatie aangaande het goed worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat veiling van het goed anders een inbreuk op eens anders recht zou maken of omdat de verstrekte informatie onjuist is, is de aanbieder aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
 14. De Gebruiker die goederen voor een veiling aanbiedt, onthoudt zich te allen tijde van het verstrekken van onjuiste of onvolledige (doch relevante) informatie omtrent de door hem aangeboden goederen. Vente is, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit overtreding van deze bepaling.
 15. Bij het aanbieden van een goed voor een veiling is de Gebruiker gehouden de hoogte van eventuele verzendkosten te bepalen en bij zijn aanbod te vermelden.
 16. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die via de Website en/of Veilingdienst in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf goederen wil verkopen, is gehouden bij het aanbieden van een goed voor een Veiling zijn handelsnaam, adres van vestiging, telefoonnummer, fax en e-mailadres bekend te maken. Deze informatie kan aan de Koper worden verstrekt indien er een Koopovereenkomst tot stand komt.
 17. Bij de koop en verkoop via de Veilingdienst komt een koopovereenkomst tussen Gebruikers tot stand. Vente is geen partij bij deze koopovereenkomst. Vente levert slechts een dienst ter ondersteuning van de totstandkoming van de Koopovereenkomst en brengt, door het organiseren van online veilingen, Koper en Verkoper bij elkaar.
 18. Vente is niet in staat te controleren of: Gebruikers beschikkingsbevoegd zijn ten aanzien van de door hen aangeboden goederen, de aangeboden goederen voldoen aan de door Gebruikers gesloten of te sluiten koopovereenkomst en of de aangeboden goederen daadwerkelijk overeenkomen met de door de aanbieder verstrekte gegevens. Vente biedt in dit kader dan ook geen enkele garantie en is, onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, niet aansprakelijk voor hieruit eventueel voortvloeiende schade.

Artikel 6 Levering

 1. Indien de looptijd van de Veiling van een Kavel is verstreken, is de Verkoper verplicht het door hem aangeboden goed te leveren aan de hoogste bieder, tenzij het hoogst uitgebrachte bod lager is dan de vastgestelde minimumprijs.
 2. De Verkoper is gehouden het door hem aangeboden goed conform de Koopovereenkomst en de door hem aan Koper verstrekte informatie aan de Koper te leveren.
 3. De Verkoper is gehouden het door hem verkochte goed binnen 3 Werkdagen nadat de betaling door hem is ontvangen aan de Koper te verzenden.
 4. Indien de verzendkosten hoger zijn dan vooraf door de Verkoper is bepaald, komt dit voor rekening van de Verkoper. Indien de verzendkosten lager zijn dan vooraf door de Verkoper is bepaald en de Koper te dien aanzien te veel heeft betaald, wordt van de Verkoper verwacht dat hij het te veel betaalde aan de Koper terug betaalt. Hij kan hier echter niet toe worden verplicht, aangezien de Koper met het vooraf bepaalde bedrag heeft ingestemd.
 5. Indien de Verkoper niet aan zijn verplichtingen omtrent de levering voldoet, is de Verkoper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7 Betaling

 1. De persoon die het hoogste bod heeft uitgebracht nadat de looptijd van de Veiling is verstreken, is gehouden het door hem of haar geboden bedrag aan Vente te voldoen, vermeerderd met de veiling- en verzendkosten, tenzij het uitgebrachte bod lager is dan de vastgestelde minimumprijs. Indien het hoogst uitgebrachte bod lager is dan de vastgestelde minimumprijs komt er immers geen Koopovereenkomst tot stand.
 2. Om de betalingen via de Veilingdienst en de Website voor de Gebruikers zo veilig en eenvoudig mogelijk te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van de internationaal gerenommeerde betaalservice MangoPay. Op iedere betalingsverplichting in het kader van een via de Veilingdienst en/of de Website gesloten overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van MangoPay van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website (http://www.vente-auctions.nl/MangoPay) en de website van MangoPay (https://www.mangopay.com) en kunnen worden opgeslagen ten behoeve van latere kennisneming.
 3. De Koper ontvangt na het uitbrengen van het hoogste bod een bericht waarin het door hem verschuldigde bedrag, de betalingstermijn en de overige betaalgegevens worden vermeld. De Koper is verplicht het door hem verschuldigde bedrag binnen deze termijn aan Vente te voldoen.
 4. Vente zal dit bedrag, met uitzondering van de veilingkosten, zo spoedig mogelijk aan de Verkoper uitbetalen nadat zij het volledige bedrag van de Koper heeft ontvangen en nadat de Koper het goed van de Verkoper heeft ontvangen. Uitbetaling geschiedt slechts indien aan deze twee voorwaarden is voldaan om wanprestatie te voorkomen.
 5. Vente behoudt zich het recht voor uitbetaling aan de Verkoper op te schorten, indien dit naar haar mening noodzakelijk is. Daarbij kan worden gedacht aan de situatie dat er reden is om aan te nemen dat de Verkoper een op hem rustende verplichting niet na zal komen.
 6. De Koper is gehouden tot voldoening van de veilingkosten aan Vente. De veilingkosten zijn de kosten die Vente in rekening brengt voor de levering van de Veilingdienst. De Veilingkosten bestaan uit de kopers- en de verkoperscommissie. Zowel de hoogte van de koperscommissie als de hoogte van de verkoperscommissie wordt op de Website vermeld.
 7. Ontbinding, opzegging of opschorting van de Koopovereenkomst, om welke reden dan ook, laat de op de Koper rustende verplichting tot voldoening van de veilingkosten aan Vente onverlet. Vente is immers geen partij bij deze Koopovereenkomst.
 8. Om de levering van de Veilingdienst en de koop en verkoop van Kavels voor alle betrokkenen zo eenvoudig en vlot mogelijk te laten verlopen zullen de kopers- en verkoperscommissie tegelijk met de overige kosten in rekening worden gebracht.
 9. Indien de Koper niet aan zijn verplichtingen omtrent de betaling voldoet, is de Koper aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Vente kan te allen tijde de vordering op de Koper cederen of overdragen. Daarnaast kan Vente, ingeval de Koper niet aan zijn verplichtingen omtrent de betaling voldoet, beslissen de inning van het door de Koper verschuldigde bedrag te staken. Deze beslissing laat de verschuldigdheid van het bedrag onverlet. Hierover zal binnen bekwame tijd een bericht aan de Verkoper worden verstuurd.

Artikel 8 Vernieuwing, herstel en onderhoud

 1. Vente heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen aan de Veilingdienst en/of de Website aan te brengen, bijvoorbeeld om de Veilingdienst en/of de Website te vernieuwen, te innoveren of te verbeteren of om fouten uit het systeem te halen.
 2. Vente heeft te allen tijde het recht zonder voorafgaande kennisgeving de Veilingdienst en/of de Website geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen, bijvoorbeeld om de Veilingdienst en/of de Website te onderhouden.
 3. Door gebruik te maken van de Website en/of de Veilingdienst accepteert de Gebruiker de Website en/of de Veilingdienst zoals die op dat moment is. Vente streeft er te allen tijde naar de voor de Gebruiker belangrijke informatie zo duidelijk mogelijk te vermelden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Vente biedt geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij zij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te kennen geeft of dit uit dwingend recht voortvloeit.
 2. Vente is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de Veilingdienst en/of de Website.
 3. Vente is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit veranderingen in en buitenwerkingstelling van de Veilingdienst en/of de Website op de voet van artikel 8 lid 1 respectievelijk artikel 8 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
 4. De aansprakelijkheidsregeling van dit artikel laat de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden omtrent aansprakelijkheid onverlet.
 5. De aansprakelijkheidsregelingen in deze algemene voorwaarden laten aansprakelijkheid ten aanzien van schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid onverlet.

Artikel 10 Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis kan Vente niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendom ten aanzien van de Veilingdienst en/of de Website berust uitsluitend bij Vente, tenzij het door Gebruikers geplaatste informatie betreft waarop Vente geen intellectueel eigendom bezit.
 2. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van Vente, een werk waarop zij een intellectueel eigendom heeft openbaar te maken, te verspreiden, te wijzigen, te verwijderen of op andere wijze onbehoorlijk te gebruiken.

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten over de Veilingdienst en/of de Website dienen binnen bekwame tijd nadat het feit dat grond voor de klacht opleverde heeft plaatsgevonden volledig en duidelijk omschreven bij Vente te worden ingediend.
 2. Klachten over een Koper of Verkoper dienen binnen bekwame tijd nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen volledig en duidelijk omschreven bij deze partij te worden ingediend. Indien de klacht naar aanleiding daarvan niet in onderling overleg kan worden opgelost, moet de klacht binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven bij Vente worden ingediend.
 3. Vente streeft er naar zo spoedig mogelijk op de klachten te reageren.
 4. Indien er een klacht is ingediend, zijn de betrokken Gebruikers verplicht om Vente bij te staan in de behandeling van de klacht en de beperking van de schade, althans voor zover redelijkerwijs van hen kan worden verwacht.

Artikel 13 Privacy

 1. Vente respecteert de privacy van alle Gebruikers, Kopers en Verkopers en zorgt dat alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 2. De door Gebruikers verstrekte Gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Policy die via de Website te raadplegen is.

Artikel 14 Herroepingsrecht

 1. De Consument die een Koopovereenkomst heeft gesloten met een Verkoper die optreedt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, kan op grond van dwingend recht over een herroepingsrecht beschikken. De Consument beschikt dan over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
 2. De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor partijen om de overeenkomst uit te voeren. Er ontstaat echter wel een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds ontvangen prestaties.
 3. De Consument is verplicht tijdens de herroepingstermijn zorgvuldig om te gaan met het goed en de verpakking. Gebruik van het goed of het uitpakken daarvan is slechts toegestaan voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. Indien de Consument handelt of nalaat te handelen in strijd met deze bepaling is hij aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed, tenzij de Verkoper de Consument niet de wettelijk verplichte informatie omtrent het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient hij dit binnen de herroepingstermijn op ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper en Vente bekend te maken. De Consument verzend het goed dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na deze bekendmaking, naar de Verkoper. De Verkoper vergoedt de betaling, inclusief de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de melding van de Consument dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken. De Verkoper heeft het recht de vergoeding van de betaling op te schorten totdat hij het goed heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft verzonden.
 5. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zijn gehouden, alvorens hun geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, om te proberen in onderling overleg tot een oplossing van hun geschil te komen.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen, wanneer het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost en voor zover door dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 16 Wijzigen van de algemene voorwaarden

 1. Vente heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op elke overeenkomst die via de Veilingdienst en/of de Website tot stand is gekomen zijn de algemene voorwaarden van toepassing die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de Website zijn gepubliceerd. Door gebruik te maken van de Veilingdienst en/of Website aanvaardt de Gebruiker de meest recente versie van de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is via de Website te raadplegen en kan worden opgeslagen ten behoeve van latere kennisneming.